spacer
spacer search spacer

Portal WIW Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Search
spacer
BIP
W skrócie


header 38-400 Krosno ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, tel.:134325923, faks:134326933
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, strona www: wiw.krosno.pl
Menu główne
Start
Aktualności
Struktura WIW
Funkcjonowanie WIW
Laboratorium
Włośnie-badania
Ochrona zwierząt
Przemieszczanie zw.
ASF
Ptasia grypa
Zwalczanie chorób
Rolniczy Handel Detal.
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Pliki do pobrania
W mediach
Karta wspomnień
BIP
GIW
PIW
UW Rzeszów
FTP
VetGeo
eAS
ePUAP
Antykorupcja
Służba Cywilna
 
Start arrow Struktura WIW arrow Zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną

Zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną PDF Drukuj E-mail
1. Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;

4) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

5) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6-8a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.);

6) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

7) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;

8) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

9) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

3. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w szczególności:

1) Ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonania przez nich zadań Inspekcji;

2) Może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;

3) Dokonuje analizy i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa;

4) Opracowuje na obszarze województwa programy i plany dotyczące monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorawania oraz związanej z nim odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;

5) Nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję.

4. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii należy nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii wynikających z:

a)      ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.)

b)      ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045 z późn. zm.)

c)       ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1149, z późn. zm.)

d)      ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.);

e)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.);

f)        ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122);

g)      ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 2019 r. nr 475);

h)        ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.z 2006r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.)

i)       ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499. z późn. zm.).

 

5. Nadzorowanie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 499 z późn. zm.).

6. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji dla potrzeb organów Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

8. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie.

10. Organizowanie przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów w II-giej instancji w swojej właściwości działania.

12. Przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

13. Organy Inspekcji Weterynaryjnej , przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

14. Organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

15. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych w rejestrze zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego prowadzonego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w tym zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej.

16. Opiniowanie podmiotów zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych oraz pasz i dodatków do pasz celem dokonania wpisu w krajowym rejestrze zakładów uprawnionych do handlu oraz posiadających uprawnienia eksportowe do krajów trzecich.

18. Współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które  są stosowane u zwierząt.

19. Wykonywanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

20.    Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.


Opracował: Jerzy Kandefer, Radca Prawny
Zatwierdził: Stanisław Glazar, Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Udostępnił: Piotr Dębski, Asystent Weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt i Ochrony ZwierzątNastępny >
spacer

spacer